Algemene voorwaarden

Business Impact Games (B.I.G.) is een handelsnaam van The Game Master BV.

1. Artikel 1- Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, uitnodigingen om in onderhandeling te treden, offertes, bestelorders en inkoopopdrachten tussen The Game Master BV en haar wederpartij met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
1.2. The Game Master BV biedt de wederpartij een redelijke mogelijkheid om van de voorwaarden kennis te nemen. Bekendmaking geschiedt onder meer door vermelding of verwijzing op briefpapier, offerte, of orderbevestiging. Bekendmaking kan voorts geschieden door deze voorwaarden aan de wederpartij ter hand te stellen.
1.3. Een bestelling is een aanvaarding van een aanbod van The Game Master BV, waarbij de besteller geacht wordt kennis te hebben genomen van en zich te conformeren aan de algemene voorwaarden.
1.4. Voorafgaand aan een offerte kan de wederpartij worden uitgenodigd om in onderhandeling te treden. Onder ‘offerte’ wordt een aanbod verstaan. Een getekende offerte heeft dezelfde status als een bestelling. Met het tekenen van een offerte geeft de wederpartij aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van The Game Master BV.
1.5. Onder ‘inkoopopdracht’ wordt verstaan een door een bevoegde vertegenwoordiger van The Game Master BV geautoriseerde offerte, die is aangeboden door wederpartij. The Game Master BV is gerechtigd onderhandelingen over een nog tot stand te komen overeenkomst op ieder gewenst moment af te breken, zonder dat zij terzake enige vergoeding aan de wederpartij verschuldigd is.
1.6. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig als zij door The Game Master BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 – Offertes, bestelorders en totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Door The Game Master BV uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na verstrekking, tenzij in de betreffende offerte een andere termijn worden genoemd.
2.2 Aanvaarding van een offerte kan door de wederpartij uitsluitend door ondertekening van de offerte. Na ontvangst van de getekende offerte verstuurt The Game Master BV een schriftelijke opdrachtbevestiging naar wederpartij.
2.3 Indien wederpartij om prijsinformatie verzoekt, deelt The Game Master BV aan wederpartij mede of, en
zo nodig onder welke voorwaarden, zij de bestelorder aanvaardt. Aanvaarding door wederpartij kan
uitsluitend door middel van een schriftelijke opdracht, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
2.4 Wederpartij heeft geen recht om een overeenkomst te annuleren.
2.5 The Game Master BV heeft het recht om bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van wederpartij te vorderen.
2.6 De overeenkomst met de wederpartij heeft, naast hetgeen is vermeld in de op die overeenkomst betrekkende hebbende Algemene Voorwaarden, geen ander inhoud dan door The Game Master BV in opdrachtbevestiging is vermeld.

Artikel 3 – Industriële en intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt The Game Master BV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte spelconcepten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze worden gebruikt, verspreid of vermenigvuldigd. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van The Game Master BV te retourneren. Indien de wederpartij handelt in strijd met deze verplichtingen verbeurt deze een direct opeisbare boete van € 5.000,– per dag. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 4 – Verzending en aflevering van producten
4.1 The Game Master BV zorgt voor de verzending van de producten. Indien overeengekomen, betaalt de wederpartij hiervoor een vergoeding. Het risico van de af te leveren zaken gaat over op de wederpartij vanaf het moment van ontvangst door wederpartij of door wederpartij aangewezen derden. Schaden aan of door deze zaken, uit welke oorzaak ook, dus die uit een verkeerde werking van de zaken na het voormelde tijdstip van risico-overdracht van de zaken, met inbegrip van het gebruik daarvan door wie dan ook ontstaan, zijn voor risico van de wederpartij.
4.2 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat The Game Master BV kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding voorzien en de nodige producten tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien dit bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.3 The Game Master BV is gerechtigd om te leveren in diverse gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. In dat geval komt de wederpartij geen recht toe de betaling van die facturen te weigeren op grond van het feit dat het geleverde niet compleet is.
4.4 The Game Master BV wordt geacht aan haar verplichting tot levering van de overeengekomen zaken te hebben voldaan, wanneer de geleverde hoeveelheid ten hoogste 10% afwijkt van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen hoeveelheid.
4.5 De zaken dienen direct bij ontvangst door de wederpartij te worden gecontroleerd op beschadigingen. Eventuele beschadigingen dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan The Game Master BV gemeld te worden, bij gebreken waarvan de wederpartij geacht wordt zaken onbeschadigd te hebben ontvangen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1. The Game Master BV behoudt zich, ten aanzien van aan de wederpartij geleverde zaken, het eigendom voor totdat de wederpartij de in de overeenkomst vastgestelde prijs volledig heeft voldaan.
5.2. Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij verplicht per omgaande The Game Master BV schriftelijk op de hoogte te stellen van deze aanspraken.

Artikel 6 – Garantie/Aansprakelijkheid
6.1. Aanspraak op een garantie bestaat slechts indien en voor zover dit in de schriftelijke overeenkomst is vastgelegd.
6.2. Alleen bij een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van The Game Master BV, zal The Game Master BV gehouden zijn, dan wel materialen te vervangen, dan wel naar haar keuze, de zaak te vervangen door een nieuwe.
6.3. Gebreken die vanaf de dag der aflevering aan de wederpartij redelijkerwijs kenbaar konden zijn, komen slechts voor garantie in aanmerking, indien binnen 6 maanden na aflevering de wederpartij The Game Master BV schriftelijk heeft gewezen op de tekortkoming en wederpartij op verzoek van The Game Master BV de gebreken aan de zaak aan kan tonen.
6.4. De door The Game Master BV afgegeven garanties gelden niet indien de betreffende zaken beschadigd zijn als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik.
6.5. De wederpartij dient aan de hand van de originele factuur of aankoopbon aan te tonen dat er een garantieverplichting op The Game Master BV rust, bij gebreke waarvan geen garantieverplichting bestaat.